+420 730 190 522 LinkedIn Youtube

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - kompletní

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LAMBERGA s.r.o.

 1.   Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
 

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), kdy na jedné straně je společnost Lamberga s.r.o., IČ 29241723, DIČ CZ 29241723, se sídlem Brno, Sochorova 3209/38, PSČ 616 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 67885, jako prodávající (dále jen „Lamberga“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 

1.2  Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením Smlouvy a ustanovením VOP platí ustanovení Smlouvy.
 

1.3   Je-li Kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 1.6 níže, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 

1.4  Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 1.7 níže, řídí se vztahy neupravené těmito VOP ObčZ.
 

1.5   Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu zboží.
 

1.6   Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího podnikatele, jak je definován v odstavci 1.7 těchto VOP.
 

1.7   Kupující – podnikatel je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření Smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 

1.8   Předmět koupě – předmětem koupě na základě Smlouvy je zboží uvedené ve Smlouvě (dále jen „Zboží“). Rozhodující jsou údaje o Zboží včetně kupní ceny v okamžiku uzavření Smlouvy.
 

1.9   Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Lambergy nebo smluvních partnerů Lambergy, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 

2.    Smlouva
 

2.1   Smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena v okamžiku, kdy Prodávající akceptuje písemnou objednávku Kupujícího. Za akceptaci objednávky se považuje doručení písemného potvrzení ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Lambergy. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 

2.2   Smluvní strany souhlasí s tím, že požadavek písemné formy objednávky, jakož i její potvrzení nebo odmítnutí, bude pro účely Smlouvy splněno v případě e-mailové komunikace mezi smluvními stranami.
 

2.3   Každá objednávka musí obsahovat následující údaje:
 

- Smluvní strany a jejich identifikační údaje včetně adresy a emailové adresy
- Druh objednaného Zboží a jeho přesnou specifikaci
- Požadované množství Zboží
- Referenční číslo objednávky
- Termín dodání objednaného Zboží
- Datum vyhotovení objednávky.
 

2.4   Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 

2.5   Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce.
 

3.    Povinnosti smluvních stran a odpovědnost za vady
 

3.1   Smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
 

3.2   Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením sjednané kupní ceny.
 

3.3   Má-li Prodávající Zboží odeslat, odevzdá Zboží Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li Kupujícím spotřebitel, použije se předchozí věta pouze tehdy, pokud dopravce určil Kupující, aniž mu byl Prodávajícím nabídnut. V opačném případě je Zboží Kupujícímu – spotřebiteli odevzdáno, až mu jej dopravce předá.
 

3.4   Dodá-li Prodávající větší množství Zboží, než bylo ujednáno, je Smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 

3.5   Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li dohodnuto, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Prodávající Zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající Zboží pro přepravu.
 

3.6   Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného Zboží a vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.
 

3.7   Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 

3.8   Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal
 

a)   má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží.

b)    se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

c)    je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

d)   Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 

3.9   Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující Zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.
 

3.10   Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením strany s převzetím Zboží vzniká druhé straně právo Zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání Zboží podmíněno.
 

3.11   Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 

3.12   Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží.
 

3.13   Záruční doba běží od odevzdání Zboží Kupujícímu; bylo-li Zboží podle Smlouvy odesláno, běží od dojití Zboží do místa určení. Má-li koupené Zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od jeho převzetí a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 

3.14   Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího vnější událost.
 

3.15   Kupující je povinen písemně oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, že je v likvidaci, že na něj byl podán insolvenční návrh, že je v úpadku anebo že mu úpadek hrozí ve smyslu platných právních předpisů.
 

 4.   Cena a platební podmínky
 

4.1   Kupní cena nezahrnuje DPH ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, poplatek za ekologickou recyklaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů (dále jen „PER“) a dopravné.
 

4.2   Dopravné hradí Kupující při objednávce Zboží do 100.000,- Kč bez DPH a PER. Dopravné při objednávce nad 100.000,- Kč bez DPH a PER je zdarma.
 

4.3   Kupní cena bude Kupujícím hrazena následně po dodání Zboží /anebo po dodání části Zboží v případě etapovitého plnění/, a to na základě faktury vystavené Prodávajícím. Lhůta splatnosti vystavené faktury Prodávajícího je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury Prodávajícím.
 

4.4   Smluvní strany souhlasí s tím, že faktura bude Prodávajícím Kupujícímu doručena formou e-mailové komunikace.
 

4.5   Jakákoliv faktura bude obsahovat tyto náležitosti:
 

a)   označení faktury a její číslo;

b)   obchodní firma, sídlo a IČ Prodávajícího;

c)   obchodní firma/ název, sídlo a IČ Kupujícího NEBO jméno, příjmení, datum narození a adresu Kupujícího spotřebitele;

d)   seznam objednaného Zboží včetně ceny, cenu celkem bez daně, sazbu daně, výši daně celkem a výše PER;

e)   den splatnosti faktury;

f)    datum uskutečnění zdanitelného plnění; a

g)   označení banky a číslo účtu, na který má být placeno.
 

4.6   Kupující je oprávněn Prodávajícímu fakturu vrátit pouze v případě, že nebude obsahovat sjednané náležitosti. Vrácení faktury však nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu dle splatnosti uvedené v takto vrácené faktuře. V případě, že bude ze strany Kupujícího vrácena faktura neoprávněně a Kupující se dostane do prodlení s úhradou kupní ceny dle neoprávněně vrácené faktury, je povinen Prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
 

4.7   Všechny platby budou prováděny bezhotovostně převodem finančních prostředků na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře. Fakturovaná suma se považuje za uhrazenou okamžikem připsání celkové fakturované částky bez jakýchkoliv srážek anebo bankovních poplatků ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího.
 

4.8   V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Prodávajícího požadovat po Kupujícím vedle smluvní pokuty též náhradu škody.
 

4.9   V případě opožděné platby je Prodávající oprávněn pozastavit vůči Kupujícímu jakékoliv své další dodávky včetně reklamačních řízení. Prodávající je rovněž oprávněn prodloužit dodací lhůtu u jiných stávajících dodávek Kupujícímu, a to až do doby, kdy poskytne Kupující Prodávajícímu příslušné plnění.
 

4.10  V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny je Prodávající rovněž oprávněn dodané Zboží Kupujícímu odebrat, případně provést demontáž dodaného Zboží a převzít Zboží zpět do své dispozice.
 

5.   Dodací podmínky
 

5.1   Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu Zboží v několika dílčích dodávkách; dodání Zboží nebo jeho části se Prodávající zároveň zavazuje projednat s Kupujícím a avizovat nejméně dva dny předem. Prodávající rovněž dohodne s Kupujícím dopravné pro případ dílčí dodávky.
 

5.2   Jestliže se Kupující dostane do prodlení s převzetím Zboží, splní Prodávající svoji povinnost dodat Zboží tím, že umožní Kupujícímu nakládat se Zbožím v místě, kde má Prodávající své sídlo nebo v místě od svého sídla odlišném, jestliže Prodávající toto místo včas Kupujícímu oznámí. Kupující je povinen Prodávajícímu hradit za uchování Zboží skladné ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení s převzetím Zboží.
 

5.3   Kupující je povinen ve Smlouvě označit oprávněnou osobu k převzetí Zboží a udělit jí k tomu plnou moc (dále jen „Oprávněná osoba“). V případě změny Oprávněné osoby oznámí Kupující písemně Prodávajícímu alespoň dva dny před oznámeným termínem dodání Zboží nebo jeho části:
 

a)   jména, rodná čísla a pracovní zařazení zaměstnanců Kupujícího, kteří jsou oprávněni jménem Kupujícího Zboží převzít, nebo

b)   obchodní firmu, IČO a sídlo obchodního partnera Kupujícího, kterého Kupující výslovně pověřil převzetím Zboží, nebo

c)   jméno, rodné číslo a bydliště zmocněnce Kupujícího, kterého Kupující výslovně pověřil převzetím Zboží.
 

5.4   Oprávněná osoba pověřená Kupujícím k převzetí Zboží se prokáže při převzetí Zboží osobním dokladem.
 

5.5   Pokud Oprávněná osoba není zatím Kupujícímu v době uzavření Smlouvy známa, zavazuje se Kupující bez zbytečného odkladu poté, co se o Oprávněné osobě dozví, oznámit Prodávajícímu její identifikační údaje prostřednictvím e-mailové komunikace tak, aby nebylo pochyb o tom, kdo Zboží má převzít.
 

5.6   Převzetí Zboží je Kupující nebo Oprávněná osoba povinen potvrdit na dodacím listu Prodávajícího; vedle podpisu osoby, která Zboží převzala, musí být vypsáno její jméno a uvedeno datum převzetí Zboží.
 

5.7   Kupující je povinen dodané Zboží zkontrolovat a případné výhrady uvést přímo na přepravním nebo dodacím listu. V případě, že Kupující nebude reklamovat dodání jiného množství Zboží, než bylo sjednáno na dodacím listu, ve lhůtě do 5 dnů ode dne převzetí Zboží, platí, že Zboží bylo dodáno v požadovaném množství.

 

 6. Smluvní pokuty
 

6.1   Smluvní pokutu za porušení povinností ze Smlouvy jsou strany povinny hradit následujícím způsobem:
 

a)   Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat Zboží v dohodnuté lhůtě povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného Zboží za každý započatý den prodlení;

b)   Kupující je v případě prodlení se splněním kterékoliv splátky kupní ceny povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení s její úhradou,

c)   Kupující je v případě odmítnutí převzetí Zboží nebo jeho části z důvodů, za jejichž vznik Prodávající neodpovídá, povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25% z kupní ceny nepřevzatého zboží bez zákonné výše DPH.
 

6.2   Prodávající i Kupující jsou oprávněni požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody způsobené jim porušením povinnosti druhé smluvní strany přesahující smluvní pokutu.
 

7.   Ukončení Smlouvy
 

7.1   Odstoupení od Smlouvy Kupujícím – spotřebitelem v případě smlouvy uzavírané distančním způsobem
 

7.1.1   Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o
 

a)   kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží,

b)   smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo

c)   smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží.
 

7.1.2   Prodávající umožňuje Kupujícímu – spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 

7.1.3   Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese sídla Lambergy: Kociánka 8/10, Brno, PSČ 61200.
 

7.1.4   Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, Zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
 

7.1.5   Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží převzal.
 

7.1.6   Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučuje Prodávající pro urychlení vyřízení odstoupení Zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od Smlouvy, s kopií faktury a uvedeným číslem bankovního účtu. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 

7.1.7   Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 

7.1.8   Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
 

7.2   Odstoupení v ostatních případech
 

7.2.1   Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany Kupujícího. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje následující:
 

a)   nepotvrzení převzetí Zboží Kupujícím na listině dopravce nebo dodacím listu Oprávněnou osobou;

b)   nezaplacení sjednané ceny za Zboží Kupujícím v dohodnuté lhůtě;

c)   nesplnění informační povinnosti Kupujícího dle článku 3.15 těchto VOP; a

d)   vstup Kupujícího do likvidace
 

7.2.2   Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení Kupujícímu. Oznámení o odstoupení musí obsahovat uvedení důvodu odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení nebo práva na náhradu škody.
 

8.   Záruční podmínky
 

 Záruční podmínky na Zboží se řídí Reklamačním řádem Lambergy a příslušnými právními předpisy ČR (podrobnosti viz Reklamační řád).
 

 9.   Ostatní ustanovení
 

9.1   Prodávající si vyhrazuje všechna autorská a průmyslová práva vztahující se k veškerým podkladům, které v souvislosti se Smlouvou Kupujícímu poskytne, zejména k přílohám, vzorkům, obrázkům a popisům řešení zde uvedených.
 

9.2   Prodávající je oprávněn započíst své splatné pohledávky za Kupujícím vyplývající ze Smluv proti pohledávkám Kupujícího za Prodávajícím.
 

9.3  Kupující bere na vědomí, že Zboží má být používáno v souladu s montážními, provozními, uživatelskými a případně též s úředně stanovenými podmínkami. V případě škody vzniklé porušením takovýchto podmínek Prodávající za škodu neodpovídá.
 

9.4   Softwarová nastavení řídících a regulačních systémů svítidel jsou nad rámec základního nastavení a taktéž zaškolení obsluhy řídících a regulačních systémů je prováděno za úplatu dle platného ceníku Prodávajícího.
 

 10.   Závěrečná ustanovení
 

10.1   Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, a to v urychleném řízení s vydáním rozhodčího nálezu do dvou měsíců po zaplacení poplatku za rozhodčí řízení zvýšeného o 75%. Smluvní strany se zároveň zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
 

10.2   Vztahy mezi smluvními stranami zde neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ObčZ a zákonem o ochraně spotřebitele.
 

10.3   Změny Smlouvy lze provádět pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné. Písemná forma je dodržena v případě zaslání návrhu dodatku Smlouvy formou e-mailu a jeho přijetí stejnou formou.
 

10.4.   Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2015 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo elektronicky na lamberga.cz. Znění předcházejících VOP jsou na vyžádání k dispozici v sídle Prodávajícího.